Opis kontraktu

Przedmiotem zadania jest:

Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania
„Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

 

Podstawowe cele inwestycji:

 • odciążenie miasta Brzeziny oraz sąsiednich miejscowości znajdujących się na terenie gminy Nowosolna od ruchu tranzytowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży),
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi krajowej.

Pierwszym etapem kontraktu było Studium Korytarzowe, na którym zostały zeprezentowane warianty:


WARIANTY przebiegu trasy (Studium Korytarzowe)

Wariant W1 – „żółty”
wariant północny , który omija Lipiny od strony południowej, natomiast Paprotnię od strony północnej, przechodzi również przez fragment północnej części miasta Brzeziny

Wariant W2 – „zielony”
wariant północny, alternatywny dla Wariantu 1 odsunięty na południe

Wariant W3 – „czerwony”
wariant południowy, który omija Lipiny oraz Paprotnię od strony południowej, przechodzi przez fragment  południowej części miasta Brzeziny

Wariant W4 – „niebieski”
wariant południowy, alternatywny dla Wariantu 3, odsunięty na południe w kierunku lasu Wiączyńskiego na terenie gminy Nowosolna oraz w dalszym oddaleniu na południe między innymi od centrum miasta Brzeziny oraz miejscowości Przecław

 

Powyższe warianty poddano obiektywnej analizie wielokryterialnej, którą poprzedziło wiele pomiarów i analiz. Głównymi kryteriami analizy wielokryterialnej były kryteria: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Do dalszych analiz wybrano następujące warianty:

WARIANTY przebiegu trasy (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe)

Wariant W1 – „żółty”
wariant północny , który swój początek ma na granicy lasu Wiączyńskiego. Omija Lipiny od strony południowej, przecina istniejąca DK 72 aby ominąć Paprotnię od strony północnej, przebiega nad Uroczyskiem Paprotnią w niedalekiej odległości od miejscowości Polik. Wariant W1 przechodzi po północnej części miasta Brzeziny przecina Drogę powiatową 5100E, następnie DW 708, przebiega nad rzeką Mrożycą, a następnie przecina drogę wojewódzką 704. Za drogą wojewódzką przebiega przez tereny rolne, już nie zurbanizowane aż do włączenia do ronda na DK 72 na terenie gminy Rogów.

Wariant W3/4 – „niebieski”
przebiega w  bardzo dużej odległości od miejscowości Lipiny, na południe od miejscowości Ksawerów, natomiast w pobliżu Rezerwatu Przyrody Wiączyń, a także przecina fragmentem las Wiączyński. Przechodzi na północ od miejscowości Helenów . Na terenie miasta Brzeziny przecina stosunkowo gęstą zabudowę znajdująca się przy drogę powiatowa 2912E. Następnie ciągle przebiegając przez tereny rolnicze przecina kolejną drogę powiatową 2911E, następnie DW 715 na północ od miejscowości Guzówka. Potem przebiega w pobliżu miejscowości Przecław, a konkretnie na południe od niej. Przecina drogę powiatową 2938E, następnie przechodzi pomiędzy miejscowością Bronowice, a istniejąca drogą krajową. A w końcowym etapie przebiegu włącza się do ronda na połączeniu istniejącej oraz projektowanej drogi krajowej o numerze 72.

Wariant W5 – „fioletowy”
przebiega od km 118+330 istniejącej drogi krajowej w śladzie tej drogi przez gęstą zabudowę w miejscowości Lipiny, Paprotnia Szosa oraz fragment miasta Brzeziny do km 124+030. Następnie zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo, gdzie  znajduje się przecięcie ciągu istniejącej i projektowanej drogi krajowej. Planowana obwodnica przebiegać będzie w południowej części miasta Brzeziny, natomiast na terenie gminy Brzeziny na północ od miejscowości Guzówka, Feliksówka oraz Kędziorki. Następnie przebiega pomiędzy miejscowością Przecław, a Bronowice oraz Strzemboszewice  do włączenia w formie ronda do istniejącej drogi krajowej na terenie gminy Rogów. 

Link do map z wariantami proponowanych rozwiązań

 

Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna drogi
prędkość projektowa**
kategoria ruchu***
ilość jezdni***
ilość pasów ruchu***
szerokość pasa ruchu
dopuszczalny nacisk
rodzaj nawierzchni
GP*
70 km/h
KR6
1
2
3,5 m
115 kN/oś
bitumiczna

* GP – droga o ograniczonej dostępności
poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego

** Prędkość projektowa
parametr techniczny wskazujący na wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze

*** Parametry wstępne
do sprecyzowania na dalszych etapach inwestycji

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • budowa trasy głównej – obwodnicy,
 • przebudowa istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dojazdu do drogi dla działek terenu przyległego,
 • budowa obiektów mostowych,
 • budowa systemu odwodnienia: rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych itp.,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska: ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni itp.,
 • budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne itp.,
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad – i podziemnej,
 • budowa oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi.

 

Przebieg kontraktu


Przebieg kontraktu do pobrania w lepszej jakości

 


 

Aktualizacja: 21.03.2021 : Liczba odsłon: 3509