Aktualności

 

14.03.2024 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

25.01.2024 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”.

 

23.11.2023 r.

Zgodnie z postanowieniem SKO został przekazany do Burmistrza Miasta Brzeziny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 23.11.2023 Burmistrz Miasta Brzeziny zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia i przekazania dokumentacji do opiniowania.

Link do zawiadomienia.

 

30.06.2023 r.

W dniu 30.06.2023r. do Wójta Gminy Brzeziny złożony został wniosek o wydanie
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Celem decyzji środowiskowej jest przede wszystkim wybór jednego wariantu oraz określenie
dla niego warunków realizacji i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Aktualne materiały informacyjne dostępne w zakładce Mapy.

 

29.12.2022 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej III – dzięki niej udało nam się poznać Państwa opinie na temat proponowanych wariantów obwodnicy Brzezin. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem do uwag.

Akcja_III_podsumowanie

Odniesienie_do_uwag

 

24.08.2022 r.

AKCJA INFORMACYJNA III

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej III – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72

29.08.2022 o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

31.08.2022 o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny

06.09.2022 o godzinie 17:00 w sali OSP Lipiny
Lipiny 48A 92-701 Łódź

Gdzie będzie można zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy, złożyć pisemną opinię
o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.

Dodatkowo pisemne opinie będzie można składać w wymienionych poniżej miejscach: 

Urzędzie Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny do dnia 14.09.2022
Urzędzie Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny do dnia 14.09.2022
Urzędzie Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1,
92-703 Łódź do dnia 20.09.2022

Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia będzie można również przesyłać w terminie od 24 sierpnia do dnia 20 września 2022 r., w formie elektronicznej na stronie
www.dk72-obwodnicabrzezin.pl

Link do formularza elektronicznego

Materiały informacyjne znajdują się w zakładce Mapy

 

31.03.2022 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej II – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Akcja_II_podsumowanie

Odniesienie do uwag

 

16.12.2021 r.

Akcja Informacyjna II trwająca od 17 listopada do 15 grudnia 2021 r. została zakończona. Dziękujemy za liczny udział i wszystkie przesłane wnioski. Opinie zostaną poddane analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych zmierzających do wyboru optymalnego wariantu obwodnicy.

 

08.11.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA II

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej II – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72

17.11.2021 o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej,
Dąbrówka Duża 60 95-060 Brzeziny

23.11.2021 o godzinie 16:00 w sali OSP Lipiny,
Lipiny 48A 92-701 Łódź

22.11.2021 o godzinie 16:00 Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny

Gdzie będzie można zapoznać się z przebiegami wariantów obwodnicy, złożyć pisemną opinię
o poszczególnych wariantach oraz zadawać pytania.
Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia będzie można również przesyłać w terminie od 17 listopada do dnia 15 grudnia 2021 r., w formie elektronicznej na stronie
www.dk72-obwodnicabrzezin.pl

Link do formularza elektronicznego

Materiały informacyjne znajdują się w zakładce Mapy

 

20.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy etap Studium Korytarzowego, na którym analizowaliśmy przebieg 4 wariantów planowanej obwodnicy Brzezin oraz sąsiednich miejscowości.

Kluczowym etapem studium była Akcja Informacyjna I, która odbyła się w dniach 22.02-21.03.2021 (podsumowanie akcji w poście z dnia 14.05.2021). Ponadto przeprowadzone analizy, inwentaryzacje, pomiary ruchu, rozwiązania projektowe, wykonane kosztorysy pozwoliły przeprowadzić obiektywna analizę wielokryterialną. Głównymi jej kryteriami były kryteria: techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe, gdzie za najważniejsze uznano kryterium społeczne. Po przeprowadzeniu analizy najwyższą notę uzyskał wariant 4 (niebieski), natomiast najniższą wariant 2 (zielony).

Finałem Studium Korytarzowego było posiedzenie ZOPI (Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA Oddział w Łodzi), którego zadaniem było wybranie wariantów do dalszych prac projektowych. Na podstawie protokołu z posiedzenia do dalszych prac wskazano warianty:

  • Wariant 1 (żółty),
  • Wariant 3/4 ( tak zwany „hybrydowy” będący połączeniem Wariantu 4 oraz Wariantu 3, gdzie na terenie gminy Nowosolna oraz częściowo na terenie gminy Brzeziny do skrzyżowania z drogą powiatową 2912E przebiega według wariantu 4, a następnie od skrzyżowania do planowanego ronda na terenie gminy Rogów według wariantu 3, powstał on na postawie opinii i wniosków mieszkańców),
  • Wariant 5 (tak zwana „krótka obwodnica”, po Akcji Informacyjnej na podstawie uzyskanych negatywnych opinii dotyczącej przebiegu obwodnicy na początku opracowania oraz ze względu na to, że w trakcie trwania konsultacji społecznych gmina Nowosolna pismem o nr RZG.6723.6.2021.KP z dnia 16 marca 2021 r. wraz z uchwałą nr XXXIV/237/21 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Nowosolna dotyczącego przebiegu wariantów projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 zlokalizowanej na terenie gminy Nowosolna wypowiedziała się negatywnie na temat wszystkich proponowanych wariantów zaproponowano wariant, który będzie przebiegał w nowym śladzie od granic miasta Brzeziny do projektowanego ronda na terenie gminy Rogów).

W obecnej chwili trwają pracę projektowe nad rozwiązaniami technicznymi dla wszystkich wspomnianych powyżej trzech wariantów. Między innymi projektowane są: odwodnienie dróg, obiekty inżynierskie, trasa główna, skrzyżowania oraz węzły drogowe, drogi poprzeczne oraz drogi , które będą pełniły funkcję dojazdu do działek, które w wyniku inwestycji ulegną podziałowi oraz utracą dostęp do dróg publicznych.

Jednocześnie informujemy, że współpracujemy z Centralnym Portem Komunikacyjnym w związku z projektem Kolei Dużych Prędkości. Przeprowadzane są spotkania oraz wymiana danych tak, aby obydwie inwestycje były spójne, a także aby w miarę możliwości ograniczyć negatywne skutki skumulowanych inwestycji.

Aktualny plan sytuacyjny

 

14.05.2021 r.

Bardzo dziękujemy za udział w Akcji Informacyjnej I – dzięki niej poznaliśmy Państwa opinie na temat proponowanych wariantów. Poniżej udostępniamy podsumowanie akcji wraz z odniesieniem się do Państwa uwag.

Podsumowanie akcji

Odniesienie się do uwag

W miejscu gdzie pojawia się odpowiedź – „Przyjęto do wiadomości”, oznacza to, że pozyskana wiedza będzie miała istotny wpływ na dalsze prace projektowe. W przypadku głosów przeciw w miejscu gdzie pojawia się wspomniana odpowiedź, to dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować negatywny wpływ inwestycji. Natomiast przy komentarzu pozytywnym oznacza to, że jest to argument za dalszą praca nad tym wariantem w dalszych etapach projektowych. Podkreślamy, że w miarę możliwości biorąc pod uwagę przytoczone argumenty na następnych etapach projektowych postaramy się dostosować przebieg wariantów do Państwa potrzeb.

 

21.03.2021 r.

Akcja Informacyjna nr 1 trwająca w dniach 22.02-21.03.2021 została zakończona
Dziękujemy za liczny udział, wszystkie przesłane wnioski i opinie zostaną poddane
analizie i będą stanowiły bazę do dalszych prac projektowych
zmierzających do wyboru optymalnego wariantu obwodnicy.

Informacje o akcji znajdują się poniżej w wiadomości z dnia 10.02.2021 r.

 

04.03.2021 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców trwającą Akcją Informacyjną I – dotyczącą projektowanej obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 oraz wskutek braku możliwości bezpośredniego spotkania się z mieszkańcami z powodu przedłużającego się stanu epidemii, przedłużono termin składania wniosków do dnia 21 marca 2021 r.

Informacje o akcji znajdują się poniżej w wiadomości z dnia 10.02.2021 r.

 

10.02.2021 r.

AKCJA INFORMACYJNA I

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I – dotyczącej projektowanej
OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72

 

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie
od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 7 marca 2021 r., w formie:

elektronicznej na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl (forma preferowana)
Link do Formularza Opinii

lub

papierowej w Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy w Brzezinach, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Rogowie

Mapy z wariantami dostępne są pod tym linkiem lub w wyżej wymienionych Urzędach.

Formularze opinii zostaną udostępnione 22 lutego 2021 r.

 

23.11.2020 r.

W dniu 23.11.2020 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Zamawiającym) oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. (Wykonawcą) podpisana została umowa nr 2/11/U/2020 na opracowanie:

Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

 


 

Aktualizacja: 30.06.2023